Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

  • Anasayfa
  • Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, İŞLENMESİ POLİTİKASI
ve
GİZLİLİK POLİTİKASI

Özikizler Turizm  olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve bu kanun çerçevesinde gelişen mevzuat uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırlanan işbu “Politika” yazısı ile KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla şirketimizde bilgisayar ortamında ve fiziksel olarak yer alan kişisel verilerin işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz aşağıda izah edilmiş şekilde ve resmi mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekte, kaydedilmekte, aktarılmakta, paylaşılmakta ve saklanılmaktadır.

Şirketimiz, “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni”ni “Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi Politikası ve Gizlilik Politikası”nı “Açık Rıza Metni”ni “Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Politikası”nı yürürlükteki resmi mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI

Şirket Esas Sözleşmesinde detaylı olarak belirtilen ticari alanlarda faaliyet gösteren şirketimiz, bahsi geçen faaliyetler dolayısıyla; başta turizm sektörünün denetimini yapan idari kuruluşlar ve ilgili diğer kurumların düzenlemeleri gerekse akdettiğimiz sözleşmeler nedeniyle sözlü, yazılı ya da elektronik kişisel veriler toplanmakta ve işlenmektedir. Bu kişisel veriler, şirketimizin faaliyet konuları ile ilgili hizmetleri sunabilmek ve bu hizmetlerin kalitesini arttırabilmek, şirketimizin satış, pazarlama ve sair ticari faaliyetlerini yerine getirebilmek adına bilgi saklama, raporlama, istatistik oluşturma, bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla kullanılacaktır. Ayrıca kişisel veriler, sizlere sunduğumuz hizmet kalitemizin arttırılması ile satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak Müşteri İlişkileri Yönetimi için gerçekleştirilen şirket içi ve şirket dışı uygulamaları gibi çalışmalar kapsamında da kullanılabilecektir.

Kişisel veriler, açık rızanız bulunmadan yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak olup, yasal yükümlülükler ve zorunluluklar ile resmi kurum/kuruluşlar haricinde üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak ya da aktarılmayacaktır.

Şirketimiz, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; müşterilerin açık rızasına istinaden veya tabi olduğumuz mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/f.2’de öngörülen diğer hallerde, siz müşterilerimize daha kaliteli hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla, yurt içinde ya da yurt dışındaki iştiraklerimiz ve bağlantılarımız ile doğrudan veya dolaylı bağlı şirketlerimizle ve ortak girişimlerimizle veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile yeterli önlemler alınmak kaydıyla, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz yurt içinde ya da yurt dışındaki kurumlar, tedarikçiler, yetkili satıcılar/bayiiler/iş ortaklarımız ile paylaşabilecektir.

Kişisel veriler, Şirketimiz tarafından verilen hizmetler, ürünler ya da ticari faaliyetlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya kanalları, mobil uygulamalar ve benzeri dijital yahut fiziki araçlarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe kişisel verileriniz oluşturulmak ve güncellenmek suretiyle işlenebilecektir.

Ayrıca, Şirketimizin hizmetlerini kullanmak niyetiyle;

    • Çağrı merkezimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda,
    • Şirketimizi, internet sitemizi veya sosyal medya kanallarımızı/mecralarımızı ziyaret ettiğinizde,
    • Şirketimizin düzenlediği veya şirketimiz şubelerinde düzenlenen eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir. Sizlerden rızanızla ya da Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında ifade edilen diğer hukuka uygunluk nedenleri gereği elde edilmiş kişisel verileriniz; (a)Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi; (b)Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerimizin ve sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; (c)Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait fiziki alanların güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili ve çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali iş ve işlemlere ait süreçler v.b ; (d) Şirketimizin sunmuş olduğu hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi ve kalite politikamızın üst seviyelere taşınması, (e)Şirketimizin oluşturduğu genel ve özel, ticari ve müşteriye yönelik kampanyalarından, promosyon, tanıtım, indirim ve benzeri avantajlarından haberdar edilmeniz ve yararlandırılmanız; (f)Şirketimizin sunduğu mecralardan hizmet almak amacıyla kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yaptığınız veya kullanıcı adına gerek olmaksızın giriş yapıtığınız ilgili mecralarda yer alan kişisel verileriniz, tercihleriniz, işlemleriniz ile gezinme süreniz ile birlikte elde edilen verileri talep etmiş olduğunuz bilgi ve hizmetleri size verebilmek amacıyla işleyebilmek; (g)Şirketimiz ve ilişkili şirketleri/kuruluşlarının web sitesi üyelikleri ile ilgili bildirimleri (yenileme, sona erme vb.) yapabilmek, tarafınız ile kurulabilecek her türlü iletişim, yeni sunulacak hizmet ve ürünler ile kişisel veri politikalarında ve üyelik koşullarında olabilecek değişiklik, yenilikleri ve benzeri konularda bilgilendirmek; (h)Şirketimizden talep edeceğiniz bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili sizlere bilgilendirme yapmak; (i)Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması; (j)Şirketimizin insan kaynakları ve müşteri ilişkileri yönetimi ve satış politikalarının yürütülmesinin temini ve; (k)Mevzuatta açıkça belirtilmesi durumunda veya gerektiği takdirde mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde Şirketimiz ve ilişkili şirketleri/kuruluşları ile aşağıda da belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından işlenebilecektir.

2.KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBLERİ

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ve dijital ortamda, yukarıdaki başlıkta da belirtilen amaçlar doğrultusunda Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan sorumluluklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin 1 numaralı başlığında belirtilen amaçlarla işlenmekte, kaydedilmekte, aktarılmakta, paylaşılmakta ve saklanmaktadır.
 
3. ÖZEL NİTELİKLİ VERİLERİN İŞLENMESİ

6698 Sayılı KVK Kanun’a göre kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Şirketimiz, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen önlemleri yeterli düzeyde alır. Şirketimiz, daha iyi hizmet verebilmesi için kişilerin özel nitelikli verilerini ancak ilgili kişiden rıza alarak ve sadece toplama amacına hizmet etmesi  ve kanunun zorunlu kıldığı haller için işleyecektir.
 
4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Toplanan kişisel verileriniz, (B) Maddesinde belirtilen amaçlara hizmet etmesi için Yeşilyurt İnşaat ve Turizm San. Ticaret A.Ş/ Kartepe Turizm A.Ş’nin yanısıra hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, ticari veya başka sebeplerle hukuki ilişki kurduğumuz kurumlara, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
 
5. KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASI

Şirketimiz, 6698 Sayılı KVK Kanun’unda Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen şartlar dahilinde kişisel verileri kanundaki diğer şartlara uygun olarak ve kişinin bu amaç doğrultusunda veri sahibi ilgili kişinin açık rızası dahilinde yurt dışına aktarma yetkisine sahiptir.
 
6. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENECEĞİ SÜRELER

6698 Sayılı KVK Kanununa uygun olarak, işbu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni”nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVK Kanunu madde 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek ticari öneme sahip istatistik, raporlama, analiz oluşturmak için kullanılmaya devam edilecektir.

7. ŞİRKETİMİZİN KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KANUNLAR GEREĞİ AÇIK RIZANIZ OLMAKSIZIN İŞLEYEBİLECEĞİ DURUMLAR

6698 Sayılı KVK Kanunu’nun 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Şirketimiz, açık rıza aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

Anılan Kanun ve diğer kanunlarda açıkça öngörüldüğü haller;

    • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki olarak geçerlilik ve kabul edilebilirlik kabiliyeti atfedilemeyenler hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
    • Şirketimiz ve ilişkili şirketleri/kuruluşları, yukarıdaki başlıklarda belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
    • Şirketimizin bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
    • Kişisel verinizin tarafınızca sosyal medya aracılığıyla veyahut başkaca fiziki yollarla alenileştirilmiş olması,
    • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
    • Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

8. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVK KANUNU’NUN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

KVK Kanun kapsamında, ilgili kişinin kişisel verisinin işlenmesinden, kaydedilmesinden, aktarılmasından, paylaşılmasından ve saklanmasından önce aydınlatılma hakkı ve açık rızanın alınması hakkının olduğunu, verinin işlenmesinden, kaydedilmesinden, aktarılmasından, paylaşılmasından ve saklanmasından sonra ise verisinin kaderini tayin etme hakkına sahip olduğunu kabul etmekteyiz. Bu çerçevede 6698 Sayılı KVK Kanunu md. 11’de yer alan haklarınız şu şekildedi;

a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d)Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Anılan kanunun 7’nci maddesinde ve bu maddeye istinaden yayınlanan öngörülen Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi şartları çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f)(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu “Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası ve Gizlilik Politikası”nda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

a) Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinize ilişkin olarak başvurunuzu “6698 Sayılı KVKK uyarınca Veri Sahibinin Önbaşvurusuna İlişkin Usul” başlıklı sayfamızdan oluşturabilirsiniz.